Ostatnia aktualizacja strony: 08.05.2024, 16:19

RODO

RODO - Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA


Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby,  
Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
w Legnicy, informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy z siedzibą w Legnicy przy ul. Chrobrego 13 reprezentowanym przez Dyrektora, numer telefonu 767233102, adres poczty elektronicznej sekretariat@cpppidn.legnica.eu.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy jest Pan Zbigniew Nowak zatrudniony w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 144, numer telefonu 767286520, adres poczty elektronicznej iod@zojo.legnica.eu

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora zadań statutowych i usług, sprawozdawczości oraz rozliczalności objętych przedmiotem jego działalności na podstawie:

 • Art.6 ust 1 lit. a / c (RODO);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe
  (Dz. U. 2017r. poz. 59 z dnia 01.09.2017);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 luty 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013r. poz. 199 z dnia 13.02.2013r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r. poz. 1591 z dnia 25.08.2017);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 . w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz. U. 2016r. poz. 1591);
 • UCHWAŁA NR XXXVI/351/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2017 r.
  w sprawie utworzenia Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy;

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • na podstawie dobrowolnej zgody lub na wniosek osoby lub opiekuna prawnego, której dotyczą dane, w celu każdorazowo określonym przy wyrażaniu zgody;
 • na podstawie przekazania danych przez jednostkę/placówkę do tego uprawnioną;

4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być placówki oświatowe (szkoła, przedszkole publiczne, przedszkole niepubliczne, poradnie) organizacyjnie podległe Urzędowi Miasta w Legnicy oraz podmioty uprawnione określone w odrębnych przepisach.

5. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji.

7. Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.

8. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez niej zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową realizacji świadczeń i usług, w tym w szczególności świadczeń i usług określonych przez zadania statutowe o których mowa w punkcie 3, przez Administratora.

11. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Wszelkie informacje związane z realizacją w/w są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy pod adresem: http://www.cpppidn.bip.legnica.eu w zakładce RODO.

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 01.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julita Kurowska Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Enzinger Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Enzinger

Opcje strony

©2009-2024 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL