Ostatnia aktualizacja strony: 08.05.2024, 16:19

Deklaracja dostępności

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Rudek, arudek@cpppidn.legnica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 767233102. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki CPPPiDN w Legnicy położone przy ul. Chrobrego 13, ul. Witelona 8, ul. w których mieszczą się poszczególne jednostki należące do struktury organizacyjnej CPPPiDN w Legnicy posiadają bariery architektoniczne, są ogólnie dostępne w godzinach urzędowania.
 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiektach są ogólno dostępne, nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.
 3. W budynku przy ul. Chrobrego 13 wewnątrz znajduje się platforma przyścienna (dźwig) obsługująca wejście, piwnicę i parter. Budynek wyposażony jest w schodołaz a do pomocy jego obsługi, kierowany jest pracownik placówki.
  W budynku przy ul. Witelona na schodach prowadzących do głównych drzwi wejściowych znajduje się stromy podjazd dla wózków, wymagający obsługi dwóch osób. Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w windy, pochylnie, platformy przyścienne, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.
 4. W pobliżu wszystkich wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.
 5. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
 6. Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy

©2009-2024 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL